Doelstellingen

Al onze werkpunten

Onze 4 doelstellingen

De Ambulanciersunie heeft een aantal doelstellingen uitgewerkt.
Deze doelstellingen moeten ons helpen om tot een betere toekomst te komen voor alle ambulanciers van de dienst 112 en het niet-dringend ziekenvervoer.
Zij vormen dus een leidraad voor onze werking. Deze doelstellingen werden uitgewerkt door het bestuur in samenspraak met onze leden.

De rechten van en voor de ambulanciers beschermen

Het probleem

Tot op heden was er geen orgaan die de ambulanciers verenigde en vertegenwoordigde.
Het lot van de ambulanciers werd bepaald door derden of werkgevers zonder inspraak van de ambulanciers zelf.

Wij vinden echter dat iedereen het recht moet hebben om zijn mening te uiten en zijn arbeidsomstandigheden te laten beschermen.

Ons streefdoel

Door de oprichting van de Ambulanciersunie komt er een antwoord aan deze noden.
Hierdoor is doelstelling 1 al voor een stuk uitgewerkt.
Met het uitwerken van de overige doelstellingen zullen de rechten van en voor de ambulanciers uiteindelijk ook beter beschermd worden.

Meer financiële middelen voor ambulanciersdiensten en ambulanciers

Het probleem

zowel de 100/112 diensten als de diensten die secundaire transporten uitvoeren kampen met een tekort aan financiële middelen.
Dit heeft ook zijn weerslag op de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers.

De waarheid gebied ons te zeggen dat door dit tekort de ambulanciers soms te kampen hebben met verouderd medisch materieel, een gebrekkige opleiding, een moeilijk werkrooster, slecht onderhouden voertuigen, een gebrekkig arbeidscontract, zwartwerk, …

Door te ijveren voor meer financiële middelen hopen we op deze manier een langdurige oplossing te vinden voor deze problemen.

Onze streefdoelen voor de 112 diensten

Een verhoging van de subsidies is noodzakelijk.
Verder dient er voor gezorgd te worden dat deze diensten voldoende middelen ter beschikking hebben.

Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten en een correct financiering te voorzien.

Ons streefdoel voor de secundaire diensten

Deze tarieven worden laag gehouden door de ziekenfondsen en dienen te worden opgetrokken.
Wij zullen dan ook aandringen bij de overheid om hierover overleg te plegen met de ambulancediensten.

Sluit je aan en streef mee naar onze doelen

Een erkenning van het beroep en het statuut

Het probleem

Vandaag heeft niet elke ambulancier een statuut.
Hierdoor hebben ze niet allemaal een wettelijke omschrijving van het beroep en is het beroep dus niet beschermd.
Ook de minimale arbeidsvoorwaarden voor sommige ambulanciers zijn eerder beperkt (zowel beroeps als vrijwilligers).

Door een erkenning uit te werken kunnen we dus de arbeidsomstandigheden van de ambulanciers verbeteren en streven naar meer inspraak.

Ons streefdoel

Een erkenning en omschrijving van het beroep met een geldelijk en administratief statuut voor alle ambulanciers.

Met een correcte functieomschrijving, goede arbeidsvoorwaarden en een goede opleiding, stage en bijscholing.
Ongeacht de werkgever en de taak van de ambulancier.

Betere arbeidsomstandigheden

Het probleem

wij vinden dat de arbeidsomstandigheden voor de ambulanciers in België nog sterk kunnen verbeteren.
Er zijn nog heel wat zaken die kunnen verbeteren voor de ambulanciers en hun patiënten.

We hopen deze zaken dus samen met de andere doelstellingen te verwezenlijken.

Onze streefdoelen algemeen

Meer opleiding in omgang met agressie tegen ambulanciers.

Effectieve bestraffing en nultolerantie voor fysieke agressie tegen hulpverleners.

Betere afspraken omtrent politiebijstand.

De mogelijkheid tot psychologische bijstand voor de ambulanciers.

Een praktische opleiding prioritair rijden.

Een eenvormige en goede opleiding voor elke ambulancier.

Een hervorming van de 5-jaarlijkse proef van de ambulanciers DGH.

Uitwerken van een bachelor opleiding prehospitaalzorg.

Een statuut voor elke ambulancier (ook geldelijk en administratief).

Controle op naleving van de bestaande arbeidswetgevingen.

Onze streefdoelen voor het secundair transport in het bijzonder

Een wettelijk verplichte lijst met de minimale inhoud voor deze ambulances.

Controle op naleving van de bestaande arbeidswetgevingen.

Een verplichte opleiding voor de ambulanciers van het secundair transport.

Een wettelijke verplichting om liggend vervoer met twee ambulanciers uit te voeren.